Блог Шаран Тетяни Василівни

Опис досвіду

Опис власного педагогічного досвіду

вчителя української мови та  літератури

Шаран Тетяни Василівни

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови  та  літератури»

 

 Розвиток творчих здібностей  - актуальна проблема, бо саме творча особистість може бути конкурентноспроможною в сучасному світі, саме цілісна, духовно багата, творча людина спроможна по-справжньому керувати майбутнім, лише така особистість може впевнено подивитися в обличчя новизні. Тому своїм проблемним питанням обрала наступне: «Розвиток творчих здібностей на уроках української мови  і літератури».

   Питання розвитку творчих здібностей учнів є досить актуальним на сучасному етапі становлення гуманітарної освіти. Сьогодні школа повинна підготувати людину мислячу, чуттєву, яка не тільки має знання, але і вміє творчо використовувати їх у житті. Тому актуальною постає проблема пошуку нових, нестандартних форм, способів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів. У сучасній освіті гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства взагалі й кожної людини зокрема. Все це разом пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих можливостей особистості, створення умов для її творчої пошукової, дослідницької реалізації.  У нинішньому стрімко мінливому світі молодь повинна мати вміння надавати відповідний контекст новим ідеям і знанням, оцінювати сучасні знахідки та відкидати знецінену інформацію.У сучасних умовах гуманізації й демократизац ії навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.         

      Вважаю, що саме творчість дозволяє людині реалізовувати свій фізичний та духовний потенціал, швидко та адекватно адаптуватися у навколишньому середовищі та змінювати його разом з перетворенням власної особистості.

Наукові дослідження свідчать, що дана проблема є складною й багатоаспектною. Проблема творчості з давніх-давен цікавила таких філософів, як Платон, Арістотель, Августин, Гегель, Песталоцці та ін. Визначенню фундаментальних механізмів функціонування творчих здібностей та мислення, їх рівня й процесів розвитку присвячені наукові дослідження А. Брушлинського, С. Рубінштейна, O. Тихомирова та ін. Питанню розвитку творчої особистості присвятили свої праці такі вчені, як А. Лук (психологія творчості, мислення і творчість), Я.Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і педагогіка, мислення і творчість), А. Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), П. Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), В. Моляко (психологія творчості). Предметом наукових досліджень О. Аматьєва, Е. Бєлкіної, А. Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової, Т. Комарової, Т. Козакової, О. Ушакової та інших авторів стала проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей. Досліджуване питання висвітлено у багатьох наукових працях з різних позицій, однак зростаюча актуальність та педагогічна значущість цієї проблеми як у контексті теоретичного осмислення, так і з огляду на висвітлення її практичних аспектів, зумовили вибір даної теми дослідження.

 У процесі роботи використовувалися теоретичні та емпіричні методи. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної,  фахової літератури з теми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників та методичних посібників. Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, анкетування учнів з метою діагностування рівня розвитку творчості на уроках.

Новизна та практичне значення досвіду полягає в тому, що в ньому: обґрунтовано теоретичні засади розвитку творчих здібностей  школярів; визначено особливості психодіагностики рівня творчих здібностей учнів ; розроблено методику розвитку творчих здібностей школярів за допомогою системи творчих завдань, виявлено ефективні методи і прийоми, які сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів. 

Уроки української мови та літератури, мабуть, як ніякі інші, відкривають можливості для розвитку креативних здібностей. Стратегічним принципом розвиваючого навчання, що випливає з об'єктивної закономірності засвоєння рідної мови, є принцип розвитку творчих лінгвістичних здібностей. Цілком погоджуюся з думкою відомого мовознавця О. Потебні, який зазначав, що мова - не засіб вираження готової думки, а засіб її творення. Переконана, що на уроках української мови та літератури необхідно розвивати творчу активність учнів у рамках цього предмета (сприяти свідомому оволодінню багатством рідної мови й розвитку мовлення), а також стимулювати розвиток особистості учня та прагнення до творчості.

На уроках використовую різні методи кооперативного навчання: робота в парах, робота в групах, акваріум та ін.. На сьогодні кооперативне навчання широко визнається у сфері освіти. Воно стало популярним завдяки багатьом причинам: кооперативне навчання допомагає вчителям працювати у класі з великою кількістю учнів, удосконалює академічні досягнення та соціальний розвиток.

Наведу приклад однієї із інноваційних форм розвитку творчих здібностей, яку активно використовую на уроках української мови та літератури. Такою формою роботи є сенкан (від франц. «п'ять») - вірш з п'яти рядків, кожна з яких має чіткий зміст і певну форму. З методичної позиції сенкан є швидким, ефективним для аналізу, синтезу та узагальнення понять та інформації. Пропоную  алгоритм з прикладами, який використовую для складання сенкану.

Алгоритм: 1 рядок - іменник, що задає тему вірша; 2 рядок - опис теми: два прикметники, що характеризують дане поняття; 3 рядок - три дієслова, що позначають дію в межах заданої теми; 4 рядок - смислова фраза: коротка пропозиція, що розкриває суть теми або ставлення до неї; 5 рядок - синонім ключового слова, виражений іменником (наприклад: Зима. Сніжна, морозна. Замітає, бадьорить, радує. Взимку дорослі й діти починають вірити в чудеса. Чарівниця).

   Творчість - це сукупність різних здібностей людини. Творче мислення - це своєрідний експеримент індивідуального характеру з використанням традиційного логічного мислення та фантазії. При творчій роботі відбувається кілька складних розумових процесів, але людина цього не усвідомлює. Зазвичай, людина не замислюється над тим, якими здібностями вона володіє. Тому змалку необхідно спонукати дитину до участі в різних заходах, що сприятимуть розвитку її творчих здібностей.

  Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.    

  Взявши за основу створення психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі  навчання, керуюся такими принципами:

-         кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її планів;

-          кожна думка, висловлена учнем, має право на існування й варта уваги.

     Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.

    Для успішного керівництва розвитком творчих здібностей учнів необхідно знати індивідуально-психологічні особливості дітей, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, а також збуджувати та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи. Науковість, систематичність, свідомість, наочність навчання, зв'язок теорії з практикою, прагнення до міцності знань і навичок — усі ці дидактичні принципи дадуть можливість проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок на високому науково-методичному рівні.

Творчі методи, які активізують роботу учнів на уроках української мови та літератури:

  • Стимулювати бажання учнів працювати самостійно.
  • Заохочувати до роботи над проектами, запропонованими для роботи самими учнями.
  • Переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем.
  • Заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності.
  • Виключати будь-який тиск на дітей, створювати атмосферу "відвертості".
  • Надавати дитині свободу у застосування своїх здібностей.

У різних типах і видах письмових робіт є більш чи менш виражений елемент творчості, бо в них так чи інакше виявляється особистість, обдарування, смаки, уподобання, рівень підготовки. Але творчою роботою слід вважати таку, яка є наслідком цілком самостійної діяльності в процесі осмислення певної теми, питання.

Творчі або підготовчі вправи є допоміжними в процесі підготовки до написання власне творчих робіт і допомагають зрозуміти різноманітність існуючих засобів висловлення думок і почуттів, розвивають логічне мислення, тренують мозок. Тому широко використовуються такі види творчих вправ: творче списування, творчі диктанти, твори-мініатюри за опорними словами, твори за поданим початком чи кінцівкою, окремі види ділових паперів тощо.

Важливість творчих робіт з мови в тому, що вони не тільки закріплюють знання, але й удосконалюють здібності, прищеплюють любов до художнього слова, виховують високі моральні якості. У письмових творах поєднуються логічні операції (аналіз, синтез, порівняння, роздуми), спостережливість, життєвий досвід, словниково-стилістична та лексико-граматична робота. Якщо твір буде результатом свідомої роботи розуму і почуттів, продуктом власної творчості, то в ньому обов’язково відіб’ється особливість автора.

Використання технічних засобів навчання (кінофільмів, телепередач, звукозаписів, тощо) з метою розвитку творчих здібностей учнів збагачує методику викладання української мови, дає можливість розробляти нові методичні прийоми навчально-виховної роботи, приваблює своєю новизною та свіжістю, розширює взаємозв’язки між уроками з мови та інших дисциплін. Переглядаючи фільми або телепередачі, учні одержують емоційну наснагу, що безпосередньо відбивається на якості творчих робіт, бо стимулює мовний процес.

           На початковому етапі розвитку творчих здібностей ефективним засобом є ознайомлення учнів з "творчою лабораторією" письменників (І. Франка,

 В. Стефаника. В. Симоненка). Це можна робити  і на уроках літератури під час вивчення творчості письменника, зачитувати уривки зі спогадів і обговорювати їх  і на уроках мови, добираючи для диктантів, переказів, аудіювання чи читання мовчки відповідні тексти. Цікавими є вправи на зіставлення уривків з творів письменників першого і останнього варіанту (чи видання).

          На другому (проміжному) етапі  пропоную  учням на уроках української мови  вправи, які  окрім творчих здібностей, розвивають образне мислення, художнє бачення світу, розширюють словниковий запас, сприяють кращому засвоєнню семантики слів:

• дібрати означуване слово, до якого поданий прикметник був би епітетом;
• вибрати найвдаліший варіант слова;

• дописати (відновити) віршовані рядки;

• об'єднати кілька речень в одне тощо.

 Дуже полюбляють учні завдання, спрямовані па розвиток уяви, наприклад:
• скласти усну розповідь від імені письменника (Т. Шевченко "Мої інтереси і захоплення", "Моє перше велике кохання"."Жінки у моєму житті", "Моя сім'я", "Моє життя на засланні", "Моя пристрасть - гравюра"):

• взяти "інтерв'ю" у письменника.

     Отже, у кожній людині природою закладений певний творчий потенціал. Виявити здібності, розвинути їх якомога повніше — таке завдання повинен ставити перед собою кожний учитель. Надзвичайно важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно й образно висловлювати думки. 

Повний список