ГО ''ТВОРИМО УСПІХ''

Статут громадської організації «Творимо успіх»

                                                                                                       «Затверджено»

                                                                                         протокол установчих зборів № 1

                                                                                         від 04 лютого 2011 року

 

                                                                                        Голова зборів _________О.С. Романюк

 

 

  

Статут

громадської організації

«Творимо успіх »

 

 

м. Володимир -Волинський

2011р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація “ Творимо успіх” (далі «Громадська Організація») є неприбутковою, місцевою, неполітичною, нерелігійною та неурядовою організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів своїх членів задля реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, не має на меті отримання прибутку.

 

1.2. Громадська організація “ Творимо успіх ” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “ Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

 

1.3. Організація поширює свою діяльність на територію   міста Володимира-Волиського

 

1.4.Організація створюється і діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності своїх членів, законності, обов’язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

 

1.5. Термін діяльності організації необмежений.

 

1.6. Назва організації

 

Повна назва Організації:

 

українською мовою – Громадська організація «Творимо успіх»

 

англійською мовою –Public organization «MAKING SUCCESS»

 

Скорочена назва Організації:

 

українською мовою – ГО “ Творимо успіх ”

 

 англійською мовою- PO «MAKING SUCCESS»

 

 

1.7. З моменту державної реєстрації Громадська Організація має виключне право на використання своєї назви.

 

1.8. Юридична адреса Організації: 44700 Волинська  область місто Володимир-Волинський  вулиця 20 Липня,21 

 

2. Ю Р И Д И Ч Н И Й   С Т А Т У С    О Р Г А Н І З А Ц І Ї

 

2.1.Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно до вимог чинного законодавства України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

2.2.Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.3. Громадська Організація самостійно, згідно цього Статуту, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети

 

2.4. Громадська Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. Рішення керівних органів Громадської Організації, видані в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма її членами.

 

2.5. Громадська Організація відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

 

2.6. Громадська Організація не відповідає за зобов’язаннями її членів, а члени Громадської організації не відповідають за зобов’язання самої Громадської Організації.

 

2.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.

 

3. МІСІЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Місія діяльності:

 

• сприяння розбудові громадянського суспільства;

 

• сприяння побудові на теренах України правової держави;

 

• соціальний, правовий захист громадян;

 

• надання громадянам необхідних знань, умінь та навичок для захисту власних прав та інтересів;

 

• створення умов для всебічного розвитку особистості, незалежно від приналежності до певних гендерно - вікових та соціальних груп;

 

• формування морального обличчя жителя древнього міста Володимира-Волинського.

 

3.2. Мета діяльності:

 

- утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості.

 

- сприяння у діяльності Володимир-Волинської гімназії по формуванні громадян демократичної правової держави- Україна.

 

3.3. Основними завданнями Громадської Організації є:

 

• Сприяння встановленню пріоритетності засад дотримання прав людини, в т.ч. прав дитини в різних галузях життєдіяльності держави.

 

• Створення умов задля особистісного розвитку людини.

 

• Всебічне сприяння захисту конституційних прав та свобод громадян, шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, надання інформаційної та методичної допомоги.

 

• Надання членам громади знань, вмінь та навичок, які дозволять їм відстоювати власні права та інтереси.

 

• Сприяння проведенню досліджень аналітичного характеру як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм, з питань, пов'язаних із проблемами та перспективами політичного, соціального, економічного розвитку в Україні.

 

• Сприяння розвитку співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, науковими установами, вивченню світового досвіду у сфері своєї статутної діяльності, сприяння впровадженню цього досвіду в Україні.

 

• Сприяння залученню міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для проведення заходів в рамках статутної діяльності Громадської Організації з метою утвердження принципів демократії та соціальної справедливості в Україні.

 

• Сприяння інтеграції України в міжнародні організації та спільноти.

 

• Створення мережі місцевих осередків Громадської Організації на засадах їх структурної підпорядкованості та визнання мети і завдань Громадської Організації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Громадська Організація має право:

 

4.1.1 Виступати учасником цивільно - правових відносин, набувати майнові і немайнові права на оборотні та необоротні активи, матеріальні та нематеріальні активи на об’єкти інтелектуальної власності.

 

4.1.2 Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах.

 

4.1.3 Популяризувати свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку.

 

4.1.4 Розповсюджувати інформацію про власну діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі.

 

4.1.5 Проводити масові заходи (виставки, конференції, збори, мітинги, демонстрації тощо).

 

4.1.6 Брати участь в організації та проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, іноземних держав, членів Громадської Організації, представників та членів інших об'єднань громадян

 

4.1.7 Організовувати збір пожертвувань, внесків від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій.

 

4.1.8 Може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

 

4.1.9 Набувати право власності на кошти та майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі й міжнародними, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

 

4.1.10 Створювати установи та організації, засновувати засоби масової інформації, організовувати бібліотеки, навчальні, реабілітаційні, медіативні центри, заклади освіти.

 

4.1.11 Займатись видавничою діяльністю, без мети отримання прибутку.

 

4.1.12 Має право засновувати підприємства, необхідні для реалізації статутних цілей (прибуток від діяльності яких буде направлено на реалізацію статутних завдань громадської організації).

 

4.1.13 Має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

 

4.1.14 Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні, проводити регрантування.

 

4.1.15 Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

 

4.1.16 Вносити пропозиції до органів влади і управління, розповсюджувати інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, соціальної справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають Статуту Громадської Організації та не суперечать Конституції України.

 

4.1.17 Брати участь у процесі прийняття рішень державними органами і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод людини, розвитку.

 

4.1.18 Створювати свої місцеві осередки на території Волинської області, відкривати представництва на території інших областей та держав з внесенням відповідних змін до Статуту, згідно чинного законодавства.

 

4.1.19 Об'єднуватися в спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Громадської Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян.

 

4.1.20 Обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном.

 

4.1.21 Збирати, обробляти та поширювати інформацію, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку в Україні, зокрема напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя.

 

4.1.22 Проводити наукові дослідження аналітичного характеру з питань, пов'язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами соціального, економічного та суспільно-політичного розвитку в Україні, як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм.

 

4.1.23 Вивчати та проводити аналіз реального стану і тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробляти на базі цього рекомендації державним органам, громадським організаціям щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя.

 

4.1.24 Залучати громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Громадської Організації, які спрямовані на захист та реалізацію прав і свобод людини.

 

4.1.25 Проводити процеси медіації та навчати цьому інших.

 

4.1.26 Створювати реабілітаційні установи, заклади.

 

4.1.27 Забезпечувати членів Громадської Організації літературою, посібниками, аудіо, відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм матеріальне та моральне заохочення, організовувати їх відпочинок.

 

4.2. Громадська організація зобов’язана :

 

4.2.1. Діяти в правовому полі, дотримуючись чинного українського законодавства.

 

4.2.2. Звітувати перед членами організації про свою діяльність.

 

4.2.3 Будувати свою діяльність за принципами прозорості та відкритості.

 

4.2.4 Організація, засновані нею підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Загальні положення.

 

5.1.1. Вищим органом керування Громадською Організацією є загальні збори, які скликаються 1 раз на  рік.

 

5.1.2. Загальні збори обирають Правління, Голову Правління, Ревізійну комісію (ревізора).

 

5.1.3 Правління - орган Громадської Організації, який діє між Загальними зборами.

 

5.1.4 Ревізійна комісія (ревізор) - орган Громадської Організації, завданням якого є здійснення контролю використанням фінансів, майна організації.

 

5.1.5 Структурні підрозділи Організації - Комісії з профільних питань розвитку Організації.

 

5.2.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

 

5.2.1 Загальні збори членів Громадської Організації є вищим керівним органом Громадської Організації. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки. Головує на Загальних зборах – Голова Правління. У разі відсутності Голови Правління чи не можливості його головування, за його дорученням Загальні збори обирають головуючого на зборах. Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 20 % членів Громадської Організації, Правління, Ревізійної комісії на підставі рішення Правління Організації.

 

5.2.2 Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Громадської Організації за двадцять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.

 

5.2.3 Всі пропозиції, щодо порядку денного Загальних зборів члени Громадської Організації надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного. Загальні збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 75 відсотків голосів членів Громадської Організації, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах.

 

5.2.4 Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 70% членів Громадської Організації.

 

5.2.5 Кожен член Громадської Організації має один голос.

 

5.2.6 Члени Громадської Організації, можуть брати участь у Загальних зборах особисто чи через своїх делегатів.

 

5.2.7 Колективні члени Громадської Організації беруть участь у Загальних зборах через свого делегата. Рішення про надання права голосу делегату для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Загальних зборах приймається на загальних зборах місцевого осередку.

 

5.2.8 До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення будь яких питань статутної діяльності Громадської Організації, а саме:

 

• визначення основних напрямків статутної діяльності Громадської Організації;

 

• затвердження статуту Громадської Організації та внесення змін і доповнень до нього;

 

• визначення кількісного складу Правління, але не менш 3 осіб, Ревізійної комісії.

 

• обрання та відкликання Голови правління, обрання персонального складу Правління та розподіл обов’язків між членами правління. Термін повноваження правління - 4 роки;

 

• обрання та відкликання членів Ревізійної комісії. Термін повноваження ревізійної комісії - 4 роки;

 

• затвердження звітів Голови правління та Ревізійної комісії про діяльність у поточному році;

 

• прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію діяльності Громадської Організації.

 

• Винесення рішення про форму членства в організації ( фіксованої чи не фіксованої)

 

• Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх на них делегатів Громадської Організації.

 

5.2.9 Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою Правління Громадської Організації та секретарем, обраним на зборах для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів здійснюється Правлінням.

 

5.2.10 Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

 

5.3. ПРАВЛІННЯ

 

5.3.1 Правління – орган Організації, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Громадської Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

 

5.3.2 Членами Правління обов’язково є Голова Правління, Радник з питань стратегічного розвитку, Радник з організаційних та фінансових питань. Якщо за рішенням загальних зборів кількісний склад Правління розширюється, то на тих ж зборах визначаються які посади треба ввести в Правління.

 

5.3.3 Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз у півроку.

 

5.3.4 Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління. Керівництво роботою Правління здійснює Голова Правління. Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 60 % його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50% голосів членів Правління.

 

5.3.5 В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління, що скликається, для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Правління своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте у такому порядку є чинним, якщо у голосуванні взяли участь всі члени Правління.

 

5.3.6 Засідання Правління протоколюються. Протоколи засідань Правління підписуються Головою Правління Організації та секретарем, який обирається на засіданні для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Правління покладається на Голову Правління.

 

5.3.7 Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

 

5.3.8 До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:

 

• затвердження планів статутної діяльності Громадської Організації та результатів їх виконання;

 

• затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Громадської Організації;

 

• прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);

 

• затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Громадської Організації, а також вирішення інших фінансових питань;

 

• затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Громадської Організації;

 

• прийняття у члени Громадської Організації;

 

• затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Громадської Організації;

 

• вирішення питань нагородження та заохочення членів Організації.

 

5.3.9 Прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Організації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

 

5.4.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

5.4.1 Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами та їм підзвітна, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

 

5.4.2 Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Громадської Організації. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Громадської Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

 

5.4.3 Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Громадської Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

 

5.4.4 Члени Правління та Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

 

5.4.5 Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Організації.

 

5.5. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

 

5.5.1 Голова Правління обираються Загальними зборами на чотири роки у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання. Голова правління здійснює керівництво роботою Організації, представляє інтереси організації.

 

5.5.2 Голова Правління Громадською Організацією може:

 

• без довіреності представляти Громадську Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;

 

• укладати від імені Організації угоди, контракти;

 

• видати доручення, відкривати рахунки в установах банків;

 

• видати накази, розпорядження, затверджувати інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Організації документи;

 

• здійснювати поточне управління майном та фінансовими ресурсами громадської Організації;

 

• підписувати всі офіційні, фінансові та банківські документи;

 

• передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Громадської Організації після узгодження цих питань з правлінням;

 

• укладати трудові угоди (контракти) з посадовими особами Громадської Організації.

 

5.5.3 У разі, якщо Голова Правління Громадської Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом п’яти місяців Правління скликає позачергові збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

 

6. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

 

6.1 Членство в Громадській Організації є добровільним.

 

6.2 Членство організації може бути як не фіксованим так і фіксованим.

 

6.3 Членство в Громадській Організації може бути індивідуальним та колективним.

 

6.4 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни без будь - якого обмеження щодо їх приналежності до гендерно соціальних груп, освітнього рівня, але бути не молодшими за 18 років.

 

6.5 Колективними членами Організації можуть бути юридичні особи, їх структурні підрозділи, громадські організації зареєстровані шляхом повідомлення, ініціативні групи. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

 

6.6 Індивідуальні та колективні члени подають на розгляд Голови Правління заяву в довільній формі про бажання вступу. Колективні надають також рішення зборів про вступ до Громадської Організації. Після попереднього розгляду всіх наданих документів Голова Правління передає їх на розгляд членам Правління Організації. Рішення про прийом членів приймає Правління Громадської Організації простою більшістю голосів.

 

6.7 Якщо Загальні збори прийняли рішення про внесення членами організації вступних внесків, то рішення про прийом у члени Громадської Організації набуває чинності після сплати членом вступного внеску. Розмір вступного внеску затверджують Загальні збори Організації.

 

6.8 Індивідуальний або колективний член Громадської Організації керується Статутом та іншими документами Громадської Організації, приймає участь у діяльності Громадської Організації, регулярно сплачує членські внески у встановленому в Організації обсязі та порядку. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюють Загальні збори Організації.

 

6.9 Про рішення щодо припинення членства в організації потрібно подати відповідну заяву до Правління Громадської Організації. Правління повинно в місячний термін розглянути заяву та винести відповідне рішення.

 

6.10. Права члена Організації:

 

• обирати та бути обраним до складу керівних органів;

 

• одержувати необхідну інформацію про діяльність Громадської Організації та її керівних органів;

 

• вносити пропозиції щодо діяльності Громадської Організації на розгляд Загальних зборів і Правління;

 

• приймати участь у вирішенні питань діяльності Організації на Загальних Зборах або у складі її керівних органів;

 

• звертатися до керівних органів Громадської Організації щодо захисту своїх інтересів;

 

• ініціювати внесення змін до Статуту організації, внесення зміни до кількісного та особового складу Правління;

 

• користуватись всіма послугами, що надає Громадської Організації першочергово;

 

• вільно виходити з членів Організації.

 

6.11 Обов’язки члена Організації:

 

• брати активну участь у діяльності Громадської Організації;

 

• дотримуватися положень Статуту Громадської Організації;

 

• регулярно сплачувати членські внески ( при наявності відповідного рішення Загальних зборів).

7. ВИКЛЮЧЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

 

7.1 Будь-який член Організації може бути виключений з Організації у разі порушення вимог цього Статуту, документів, регламентуючих діяльність Організації.

 

7.2. Рішення про виключення члена Організації приймається Правлінням. Правління може тимчасово припинити членство у Організації.

 

8. ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОШТИ ТА МАЙНО

 

8.1.Відповідно до чинного законодавства Організація може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

 

8.2.Організація може набувати право власності на кошти та майно, які надходять:

 

• безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 

• у вигляді пасивних доходів;

 

• у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення їх основної діяльності,

 

• у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

8.3.Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції.

 

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

 

При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом - рішення з цих питань приймаються Загальними зборами.

 

10.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1 Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

 

Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення проголосувало не менше 3/4 членів організації. При цьому всі права та обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.

 

10.2 Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 % голосів присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.

 

10.3. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.

 

10.4.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

 

10.5 Кошти та інше майно Організації, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або в передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.

 

10.6 Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

 

11.ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

 

11.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішеннями загальних зборів організації 70% голосів. Зміни, що вносились в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

11.2 Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Засновники:

 

 

                                       ___________________________      Романюк Олександр Степанович

 

                                      ____________________________      Щурук Вікторія Володимирівна

 

                                     ____________________________     Процюк Олена Сергіївна

                                 

Повний список